Optimus: Organizing Sentences via Pre-trained Modeling of a Latent Space.

Published in EMNLP, 2020

Recommended citation: Chunyuan Li, Xiang Gao, Yuan Li, Xiujun Li, Baolin Peng, Yizhe Zhang, Jianfeng Gao https://arxiv.org/abs/2004.04092

Download paper here

Recommended citation: Chunyuan Li, Xiang Gao, Yuan Li, Xiujun Li, Baolin Peng, Yizhe Zhang, Jianfeng Gao