Improving Text Generation with Student-Forcing Optimal Transport.

Published in EMNLP, 2020

Recommended citation: Jianqiao Li, Chunyuan Li, Guoyin Wang, Hao Fu, Yuhchen Lin, Liqun Chen, Yizhe Zhang, Chenyang Tao, Ruiyi Zhang, Wenlin Wang, Dinghan Shen, Qian Yang and Lawrence Carin

Recommended citation: Jianqiao Li, Chunyuan Li, Guoyin Wang, Hao Fu, Yuhchen Lin, Liqun Chen, Yizhe Zhang, Chenyang Tao, Ruiyi Zhang, Wenlin Wang, Dinghan Shen, Qian Yang and Lawrence Carin