Complementary Auxiliary Classifiers for Label-Conditional Text Generation.

Published in AAAI, 2020

Recommended citation: Yuan Li, Chunyuan Li, Yizhe Zhang, Xiujun Li, Guoqing Zheng, Lawrence Carin, Jianfeng Gao http://people.ee.duke.edu/~lcarin/AAAI_LiY_6828.pdf

Download paper here

Recommended citation: Yuan Li, Chunyuan Li, Yizhe Zhang, Xiujun Li, Guoqing Zheng, Lawrence Carin, Jianfeng Gao