Improving Sequence-to-Sequence Learning via Optimal Transport.

Published in ICLR, 2019

Recommended citation: Liqun Chen, Yizhe Zhang, Ruiyi Zhang, Chenyang Tao, Zhe Gan, Haichao Zhang, Bai Li, Dinghan Shen, Changyou Chen, Lawrence Carin https://openreview.net/forum?id=S1xtAjR5tX

Download paper here

Recommended citation: Liqun Chen, Yizhe Zhang, Ruiyi Zhang, Chenyang Tao, Zhe Gan, Haichao Zhang, Bai Li, Dinghan Shen, Changyou Chen, Lawrence Carin