Zero-Shot Learning via Class-Conditioned Deep Generative Models.

Published in AAAI, 2018

Recommended citation: Wenlin Wang, Yunchen Pu, Vinay Kumar Verma, Kai Fan, Yizhe Zhang, Changyou Chen, Piyush Rai, Lawrence Carin https://arxiv.org/abs/1711.05820

Download paper here

Recommended citation: Wenlin Wang, Yunchen Pu, Vinay Kumar Verma, Kai Fan, Yizhe Zhang, Changyou Chen, Piyush Rai, Lawrence Carin