Multi-Domain Joint Distribution Learning with Generative Adversarial Nets.

Published in ICML, 2018

Recommended citation: Yunchen Pu, Shuyang Dai, Zhe Gan, Weiyao Wang, Guoyin Wang, Yizhe Zhang, Ricardo Henao, Lawrence Carin https://arxiv.org/abs/1806.02978

Download paper here

Recommended citation: Yunchen Pu, Shuyang Dai, Zhe Gan, Weiyao Wang, Guoyin Wang, Yizhe Zhang, Ricardo Henao, Lawrence Carin