Finetuning Pretrained Transformers into RNNs.

Published in ArXiv preprint, 2021

Recommended citation: Jungo Kasai, Hao Peng, Yizhe Zhang, Dani Yogatama, Yi Mao, Weizhu Chen, Noah A Smith https://arxiv.org/abs/2103.13076

Download paper here

Recommended citation: Jungo Kasai, Hao Peng, Yizhe Zhang, Dani Yogatama, Yi Mao, Weizhu Chen, Noah A Smith